HMT小行星搜索教程

 

 

作者:孙国佑

 

 

 

1、星明天文台HMT小行星搜索教程-第一部分-MaxIm 场处理教程-孙国佑         优酷链接

2、星明天文台HMT小行星搜索教程-第二部分-小行星搜索基本流程-孙国佑         优酷链接

3、星明天文台HMT小行星搜索教程-第三部分-畸变校准-孙国佑巡天教程         优酷链接